Welkom

Algemene voorwaarden

 

1. Gegevens van de verkoper en begripsbepaling

MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com zijn zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34345054, het BTW nummer is NL820928859B01. MySeafood en MyGoodFoodShop zijn activiteiten en handelsnamen van het Projectburo BV.

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’ wordt daarmee bedoeld: een wederpartij van de webwinkel MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com, een natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die via de website opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

Met ‘website’ wordt verwezen naar de door de webwinkel gehouden website met als URL http://www.MySeafood.nl en https://www.MyGoodFoodShop.com.

2. Toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat een bestelling wordt geplaatst.

MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

3. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is verzonden. Deze overeenkomst kan door MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com herroepen worden als de koper niet aan de door MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com gestelde voorwaarden voldoet of als blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

 

4. Presentatie producten

Alle producten die te koop worden aangeboden, zijn beschreven op de website. Informatie, afbeeldingen en de belangrijkste kenmerken worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond of aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding zijn.

 

5. Prijzen van producten

De prijzen op de website zijn in euro (€), inclusief btw, weergegeven. Op de factuur is het btw-bedrag gespecificeerd. Wijzingen in het btw-tarief worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. De koper is de prijs verschuldigd die MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com in haar bevestiging – zoals in artikel 3 van deze voorwaarden staat beschreven - heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd. Zolang niet is betaald, zal MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com geen producten leveren.
Fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

6. Bestellen en betalen

Bestellen
Om te kunnen bestellen heeft de koper de volgende gegevens nodig: e-mailadres, voornaam en achternaam, afleveradres en telefoonnummer. Als de koper een kortingscode of voucher heeft, kan deze tijdens het bestellen ingevoerd worden. Kortingen en vouchers worden niet achteraf terugbetaald. Met het akkoord gaan met de algemene verkoopvoorwaarden tijdens het bestellen, verklaart de koper dat de informatie die is ingevoerd correct is en dat een aankoop en betaling via internet kan plaatsvinden. Als de door de koper ingevoerde gegevens (bestelgegevens, persoonlijke gegevens) onjuistheden bevatten, dient hij of zij zo snel mogelijk contact met MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com op te nemen. Als MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com onjuistheden vaststelt, behoudt MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com zich het recht voor de koop ongedaan te maken en de gemaakte kosten en herstelkosten op de koper te verhalen.
Betalen

Op MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com kan de Koper met creditcard (VISA, Mastercard), Paypal en iDeal betalen. Als voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de de kaartuitgever van toepassing. In de relatie tussen de koper en de kaartuitgever is MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com geen partij. Als klant van ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank of Triodos Bank kan de koper standaard gebruik maken van iDeal. Paypal betalingen worden via de Paypal-site verwerkt, waarna de koper terugkeert naar MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com.

7. Debiteurenbeleid

Wij houden ons het recht voor om een bestelling of levering niet uit te voeren als er betalingen van de koper openstaan of er sprake is van een betalingsgeschil.


8. Identificatie

Als de koper de gegevens heeft ingevoerd om een bestelling te plaatsen, wordt er een persoonlijk account aangemaakt. Daarbij kiest de koper een wachtwoord. Dit wachtwoord kan zelf gekozen en ingevoerd worden. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Het mag niet met anderen gedeeld worden. Als de koper het wachtwoord kwijt is of vergeten of denkt dat iemand anders het verkregen heeft, dient hij contact met ons op te nemen door een mail te sturen aan service@MySeafood.nl of service@MyGoodFoodShop.com. MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com stuurt dan standaard binnen 48 uur een nieuw wachtwoord.

 

9. Levering en levertijd

MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com besteedt veel zorg aan het verzenden en verpakken en werkt met gerenommeerde vervoerders. Bestellingen worden standaard bij de eerste volgende bezorgdag op het adres bezorgd. Bij het bestellen kan een andere beschikbare afleverdatum gekozen worden.
Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn of op het afgesproken tijdstip af te nemen. Bedenktijd (als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek) is niet van toepassing, omdat het gaat om producten die snel kunnen bederven of verouderen.

Het kan voorkomen dat op de dag van aflevering de bestelde producten niet op voorraad zijn. De verkoper zal dit een dag voor de levering aan de klant kenbaar maken via het in de overeenkomst ingevulde telefoonnummer of e-mailadres. In dit geval heeft de koper recht op terugbetaling van (een deel van) het bedrag van de overeenkomst.

Als op het afgesproken moment van levering de koper niet op het afleveradres aanwezig is, noch een door hem aangewezen persoon, of het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In dit geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in de brievenbus achterlaten. Als de bezorger het pakket bij niemand kan afleveren, worden wel bezorgkosten in rekening gebracht.

Meteen na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Als de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen, verzoeken wij dit onmiddellijk en maar uiterlijk binnen zes uur na ontvangst kenbaar te maken. Hiervoor kan de koper contact opnemen met onze klantenservice via service@MySeafood.nl en service@MyGoodFoodShop.com. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld.

Retourzendingen door de Koper zijn slechts toegestaan als de verkoper daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.

10. Overmacht

De verkoper is gerechtigd om - zonder in gebreke te zijn - de aflevering van de door de koper gekochte zaken op te schorten, als een direct of indirect gevolg van één of meer in artikel 9.3. vermelde oorzaken - onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst waren te voorzien - redelijkerwijze de zaken niet of niet tijdig kunnen worden afgeleverd.

Als in artikel 9. vermelde oorzaken zich voordoen, zal de verkoper van de koper kunnen verlangen dat de koper kiest tussen een aflevering op een andere dag of annulering van de overeenkomst.
Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake als de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van onder meer oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terreuraanslagen, onlusten, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door een leverancier van wie de verkoper zijn zaken betrekt, defecten aan machines en installaties waaronder koelinstallaties, defecten aan vervoermiddelen, transportbelemmeringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.

Als door overmacht de levering niet op de gewenste dag kan plaatsvinden, zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. De koper heeft dan recht op vergoeding van het door hem betaalde bedrag op basis van de ontbonden overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of andere indirecte schade.

De koper vrijwaart MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com voor alle aanspraken van derden ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken.
Als de verkoper door de koper aansprakelijk wordt gehouden wegens een gebrekkige levering, zal de door de verkoper te betalen schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken.

De verkoper aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die de koper zal lijden als gevolg van het feit dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of hebben, tenzij de koper aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de verkoper dan wel dat hij bewijst dat de verkoper met het gebrek bekend is geweest en de koper de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen.

12. Persoonsgegevens

Alle door kopers ten behoeve van hun aanbod beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld. MySeafood.nl en MyGoodFoodShop.com zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is gepubliceerd op de website.


13. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de koper en de verkoper gesloten, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. De "Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken", de "Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken" en het "Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken" evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Geschillen

Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter in de Rechtbank Utrecht, zulks met uitzondering van die geschillen welke tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren.
De uitleg volgens de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bindend.